آشنایی با نرم افزار فتوشاپ

همانگونه که تاحدودی آگاهی دارید. نرم افزارهای متعددی برای طراحی و امور گرافیکی مختلف وجود دارد که طبق نوشتار قبلی این سایت که قبلا اشاره شد ، کاربرد و تعارف هر یک بطور مستقل و جداگانه اشاره گردید.

حال به تعریف فتوشاپ؛ فضا ، مدلها و کلیت آن آن می پردازیم :آشنایی با نرم افزار فتوشاپ

در آغاز زیر نظر مربی کارگاه با نوار منو، نوار گزینه های ابزار ،پالتهای رنگ و لایه های مختلف آشنا شوید.

در نــوار منــو Edit ، Image ، select و File وجــود دارد کــه هر یک خود از اجزایی تشکیل شده است :
کادر ابـزار : میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
Crop ، Lasso ، Move tool .Marque و Brush
موارد مزبــور در واقع حکم جعبه ابزار برای کاربر را دارد.
پالت ها : پالت ها برای ویرایش تصویر به کار میروند و هر لحظه با تصویردر ارتباط هستند. مانند
layers ،History ، Styles ،Color ،Info و Channels
ابـزارMarque : با این ابزار میتوان تمام یا قســمتی از تصویررا به شکل مربع، دایره و یا بیضی انتخاب کرد که با خط چین برروی تصویر مشخص میشود.
ابـزار Move Tool : با این ابزارمیتوان قســمت انتخاب شده را به فضای دیگری انتقال داد.
ابزار Lasso Tool : ایــن ابزار نیز برای انتخاب اجزای تصویر به کار میرود و کاربرد فراوانی دارد.
ابـزار Crop : این ابزاربرای انتخاب قســمتی ازتصویر و حذف بخشهای خارج از انتخاب میباشــد که با یک کادر تعیین میشود.
ابزار قلم مو Brush : برای ویرایش ورنگ آمیزی و …. از این ابزار استفاده میشود
ابـزار رنگ آمیزی Healing Brush : با این ابزار و نگهداشتن کلید Alt میتوان از قسمتی نمونه برداری کرد و به همان شکل، بخش های دیگررا پوشش داد. با سایر موارد،
مدلهای رنگی فتوشاپ:
برای نمایش تصویرهــا و رنگها روی کاغذ و صفحه ی نمایش یا چاپ رنگها توســط چاپگرها، مدلهای رنگی متفاوتی تعریف شــده است. برخی ازمدلهای رنگی که درفتوشــاپ تعریف شدهاند وبه کارمیروند عبارت اند از:
مدل HSB
مدل RGB
مدل CMYK

مدل : HSB این مدل براســاس تصویر، درک و شناخت انســان از مفهوم رنگ تعریف شده است. این مدل رنگی شــباهت زیادی به اســتوانه ی رنگ دارد. در این استوانه ، رنگهای اصلی دورتا دورمحیط دایره قرار گرفته اند و از محیــط به طرف مرکز دایره، غلظت رنگ کم و روشــنایی رنگ از بالا به پایین کمترمیشود
درتعریــف ایــن مدل رنگی ســه پارامتــردرنظر گرفته میشود که عبارت اند از:
رنگ مایه :
مشخصه ای برای طبقه بندی رنگ بر مبنای هفــت رنگ طیف نورمرئی : قرمز، نارنجی،زرد، ســبز، آبی، نیلی، بنفش

غلظت :
این پارامتر، مقدارغلظت رنگ را بر حســب غلظـت درصد نشــان میدهد. رنگی که از محیــط دایره انتخاب میشــود، خالص اســت (غلظت صد درصد)؛ طیف هر رنگ دراین دایره ازمرکز که ســفید است شروع میشود و تا محیط دایره پررنگ میشــود درنهایت به رنگ کامل مورد نظر روی محیط دایره ختم میشــود. درجه ی غلظت نامیده میشــود،

پارامترروشنایی
مشخص میکند رنگی که در درجه ی خاصی ازمحیط دایره قرار گرفته چقدر روشنایی دارد. با میزان روشــنایی صد درصد، رنگ در حد اعلای نور و درخشندگی دیده میشود و با میزان روشنایی صفر درصــد، رنگ ً کاملا تیره و ســیاه به نظر میرســد. روی مقطع دایرهای که رنگها تعریف شــده، شدت روشنایی صد درصد است و در انتهای دیگر استوانه، مقدار شدت روشــنایی صفــرمیشــود و در آنجا رنگ، ســیاه دیده میشــود و بین این درجات هم روشنایی های مختلف از رنگ قرار میگیرد. توسط منوی Imageو گزینه ی Adjustments ودستور Brightness / Contrast میتــوان میــزان روشــنایی و غلظت رنگ های تصویرمورد نظر خود را توســط کادر محاوره ای ظاهر شده ی مربوط به این دستور تغییردهید. ۵
ب) مـدل قرمـز – سـبز – آبی :
نورهایــی که درمحــدوده ی بینایی رنگ قــراردارند را میتوان با ترکیب نورهای قرمز، ســبزو آبی ساخت. در وســیله هایی مثل تلویزیون و صفحــه نمایش که رنگ را با تاباندن نور ایجاد میکنند، از این مدل رنگی اســتفاده میشــود یعنی هریک ازنقاط تشــکیل دهنده ی تصویر، از ترکیبــی از میزان نورهای قرمز، ســبز، و آبی تشــکیل میشــوند که مقدارهریک از این رنگ ها با عددی بین ۰ تا ۲۵۵ تعیین میشود
حاصل ترکیب دو رنگ قرمز و آبی، ناحیه ی ُســرخابی حاصــل ترکیب دورنگ آبی و ســبز که آبی فیروزهای است و حاصل ترکیب دورنگ سبز و قرمز ناحیه ی زرد اســت. وقتی هر سه رنگ در بیشــترین حد بتابند، رنگ سفید به وجود میآید و وقتی نوری نباشد، رنگ سیاه به وجود میآید.
پ ) مـدل CMYK : از مــدل CMYK زمانــی که نیاز به چاپ تصاویر است، استفاده میکنیم. در این مدل برای به وجــودآوردن رنگها ازترکیب رنگهای آبی فیروزهای، ُســرخابی ، زرد و مشکی که چهار رنگ چاپ هســتند به نســبتهای مختلف اســتفاده میشود
برای تولید رنگها و تصویرهــا، در صنعت چاپ به این نوع چاپ، چاپ چهار رنگ گفته میشــود. دراین مدل رنگی، برعکس مدل RGB رنگ ســفید، رنگ زمینه ی کاغذ است.
مدل: Lab مدل رنگ L× a×b براساس پیشنهاد کمیته ی بین المللی استاندارد در سال ۱۹۳۱ تعریف شد. این اســتاندارد در ســال ۱۹۷۶ مورد بازبینی قرار گرفت و در آن تجدیدنظر شــد و به مدل CIEL×a×b معروف شد. این مدل ،مدل رنگی مستقل و بدون وابستگی به دستگاهی خاص مثل صفحه نمایش،چاپگر،اسکنر و پرده ی نمایش اســت و مدلی جامع را تعریف میکند که حیطه ی رنگی وسیعی را شامل میشود و ازمدل هایی که قبلاً دربارهشان صحبت کردیم جامعتراســت .فتوشاپ ازاین مدل برای انجام کارهای داخلی استفاده میکند و کاربران در اکثر موارد نیازی به استفاده از آن ندارد .دراین مدل رنگ ها با سه پارامتر مشخص میشوند که عبارت اند از:
میزان درخشــندگی ( Lumi ance ) کهبا Lمشــخص میشود. میزان رنگ از سبز به قرمز که با a مشخص میشود. میزان رنگ از آبی به زرد که با b شخص میشود.
رنگ مشــکی وقتی پدید میآید که مقدار درخشندگی (یعنیL )صفرباشــد ورنگ سفید وقتی پدید میآید که میزان درخشندگی صد باشد.

تنظیـم مدل و تعداد رنـگ در پرونده تصویر:
با اســتفاده ازمدلهای رنگی فتوشــاپ، مدل رنگ وتعداد رنگهــای قابل تفکیــک را در پرونــدهی تصویرتنظیم کنید. در فتوشاپ، هشت مدل رنگی مختلف وجود دارد که میتوانید آنها رادر گزینه ی Mode ازمنوی Image ببینید و در صورت لزوم تغییر بدهید.
هر تصویردر فتوشــاپ یک یا چند کانــال رنگی ذخیره یاطلاعات مربوط به پارامترها ی رنگ دارد. تعداد پیشفرض کانالها ی رنگ باتوجه به مدل رنگی آن ( یعنی مدل رنگی ای که درتصویر به کار رفته ) متفاوت است؛ ً مثلاCyan برای مــدل CMYK ، چهار کانــال رنگی وجود دارد وهریــک از C,M,Y,K یک کانال را برای نگهداری مقدار آن رنگ، به خود اختصاص میدهند. در فتوشــاپ، بــه طــور پیشفــرض، بــرای مدلهــای یکBitmap,Grayscale,Indexed Color کانــال، بــرای مدلهای RGB و Lab ســه کانال وبرای مدل CMYK چهار کانال در نظر گرفته میشود. تعداد رنگهایمختلفومتمایزقابل نمایشیا قابل چاپبرای ۲ هرپیکســل با پارامتری مشخص میشود که عمق رنگ نامیده میشود. عمق رنگ بیشتر، تعداد رنگهای بیشتر و درنتیجــه نمایش دقیقتر رنگها درتصویرهای دیجیتال را سبب خواهد شــد. ً مثلا ، یک پیکسل با عمق رنگی ۱ بیت، دورنگ سیاه و سفید را قبول میکند، یک پیکسل ۲۸ یا ۲۵۶ رنگ داشــته باشــد با عمق رنگ ۸ بیت میتواند ً ویک پیکســل با عمق رنگ ۲۴ بیت میتواند۲ ۲۴ یا تقریبا ۱۶ میلیون رنگ داشته باشد.
تغییر مدلهای رنگی توسط دستوراتMode ازمنوی Image میتوانید مدل رنگی تصویر جاری را تغییردهید.
هر یک از مدل های رنگی در فتوشاپ به شرح زیر می باشد:
الف) مدل سـیاه و سفید : در این مدلی رنگی برای هرپیکســل فقط یکی از دو رنگ ســفید یا سیاه استفاده میشــود. در این مــدل رنگی، بــرای نگهــداری رنگ پیکســل ها ، از ۱ بیت اطلاعات اســتفاده میشــود و فقط یک کانال رنگی وجود دارد. تصویرهای این مدل رنگی اصطلاحاً سیاه و سفید میشوند.

ب ) مـدل خاکسـتری : این مــدل رنگی ۲۵۶ طیف خاکستری را شــامل میشــود. در این مدل رنگی، ۲۵۶ رنگ مختلف از رنگ سیاه ( مقدار صفر ) تا رنگ سفید (مقدار ۲۵۵) قابل استفاده است. تصویردر این مدل رنگی یک کانال رنگی دارد و عمق رنگ هرنقطه ی آن ۸ بیت است . با اســتفاده از دســتورImage/Mode/Grayscale میتوانید این مدل را انتخاب کنید.

پ )مـدل چند طیفـی : برای چاپ رو کاغذ ، نمیتــوان رنگ هارا با هم مخلــوط کرد و رنگ جدید بــه وجودآورد، رنگ ها با کنارهم چیدن نقطه های ریز رنگهای پایه و اســتفاده از خطای دیــد بیننده به وجود می آیند (میتوانید به وســیله ی ذره بینی با بزرگنمایی ده برابریا بیشــتر، به تصویری رنگی نــگاه کنید ونقطه های رنــگ را ببینید ) به همین دلیــل، برای چاپ، درصدهای مختلف یک رنــگ را از بقیه ی رنگ ها جدا میکنند و بــه صورت لایه های خاکســتری درآوردند و بعداً هنگام چاپ، بــه جای مرکب مشــکی از مرکــب همان رنگ اســتفاده میکننــد. به ایــن ترتیب، کاربرمجبور نیســت ً ازرنگ های فیروزه ای، ســرخابی، زرد و ســیاه که حتما اســتفاده کند و برای چاپ صفحه ای کــه در آن فقط از دورنگ قرمز و ســیاه اســتفاده شــده، چهار رنگ را به کار ببــرد. در این مورد، یک کانال بــرای رنگ قرمز و یک کانال برای رنگ ســیاه کافی است. برای این وضع، فتوشاپ این امکان را به کاربر میدهد که خودش تعداد کانالهــای موردنیازش را، ازیــک تا چهار کانال تعیین کند

بــرای این که این مدل قابل انتخاب باشــد، باید ابتدا مدل Grayscale ( توسط دستور Image/Mode/Grayscale ) انتخــاب شــود و ســپس ایــن مدل را
(توســط دســتور ( Image / Mode/ Duotone انتخاب کنید .
مـدل رنگ شـاخص دار : با انتخاب این مدل رنگی رنگــی، حداکثر ۲۵۶ رنگ مختلف را میتوان به کاربرد . وقتی مدل را به رنگ شاخص دارتغییر میدهید، فتوشاپ یک جدول رنگ ایجاد میکند که در آن، شــاخص هر رنگ را نگهداری میکند.
اگر رنگی در این جدول وجود نداشته باشد، نزدیکترین رنگ برای آن شبیه سازی و انتخاب میشود. چون تعداد رنگ هــای قابل اســتفاده دراین مدل رنگی کم اســت، پرونده های ایجاد شــده بــا این مدل رنگــی ، کم حجم هستند و کیفیت نمایش رنگ خوبی دارند. این مدل برای نمایش تصویرها و وب مناســب است؛ اما هنگام ویرایش تصویرها در این مــدل محدودیت وجود دارد. برای حل ً به مــدل RGB تبدیل کنید، آن را ویرایــش کنید و دوباره بــه مدلIndexed color درآورید. بــرای تبدیل تصویرها به این مدل، از Image/Mode/indexed استفاده کنید .فعلا تنظیمات پیــش فرض کادر محاورهای این دستور را بپذیرید و دستور را تایید کنید.
بــا اســتفاده از دســتور Image /Mode/Color Table میتوانید جدول شــاخصگذاری را ببینید به خاطرداشته باشــید تصویرهایی که با این مدل ایجاد میشــوند، برای نمایش در وب مناسب هستند، ولی کیفیت مناسب جهت چاپ ندارند.
ث : مدل RGB : این مدل پرونده های درست میکند که بــرای نمایش آن ، از مدل RGB اســتفاده میشــود. طریقه ی ســاختن رنگها در این مــدل را یاد گرفته اید؛ مثلاً برای ســاختن رنگ قرمز روشن، میتوانید ۲۴۶ واحد رنــگ قرمز، ۲۰ واحد رنگ ســبز و ۵۰ واحد رنگ آبی را با هم ترکیب کنید. وقتی مقداراین ســه رنگ مساوی تعیین شود، طیفی خاکستری تولید میشود. وقتیکه مقدار تمامی رنگها ۲۵۵ ( حداکثر ) باشد، رنگ سفید خالص ووقتی که مقدار تمامی رنگها صفرباشد،رنگ سیاه به (۱ Indexed Color 2) Color Lookup Table 20 دســت میآید. دراین مدل رنگی، به هریک ازرنگهای اصلــی ( قرمز، ســبز وآبی ) یک کانــال باعمق رنگ هشــت بیت اختصاص داده میشــود؛ بنابراین دراین مدل عمق رنگ هرپیکسل برابر با ۸ ) = ۲۴ بیت عمق رنگ کانال ) × ( ۳ کانال ) با ایــن عمق رنــگ۲۲۴ بیتی، حــدود ۱۶/۷ میلیون رنگ مختلــف را میتوانیــم نمایش بدهیم. بــا این که RGB مدل اســتانداردی به حساب میآید، ممکن است کیفیت رنگها در دستگاههای مختلف متفاوت باشد( این مسئله رادر صفحهنمایشــهای مختلف میتوانید احساس کنید ). بنابرایــن کیفیت نمایش رنگها به کیفیت دســتگاههای نمایشــ دهنده وابسته است. برای انتخاب این مدل،دستور Image/Mode/RGBرا انتخاب کنید. این دســتور کادر محاورهای خاصی ندارد.
ج : مـدل CMYK : اگربخواهید تصویری را چاپ کنید و مدلهای رنگی چاپ شده را ببینید یا رنگها رادر این مدل تنظیم کنید، باید از مدل CMYK استفاده کنید. قبــلاً راجع به مــدل CMYK صحبــت کرده ایم ومنطق ترکیب رنگها دراین مدل رنگی را یاد گرفته اید. برای تبدیل رنگها ازمدل RGB به CMYK مقدارروشــنایی هــریک ازرنگهــای اصلی مدل RGB بــا ترکیبی از رنگهای اصلی مدل CMYK شبیه ســازی میشود. البته بعضی ازرنگهــای RGB را نمیتوان درمدل CMYK نمایــش داد و ایــن رنگها بــه نزدیکترین رنگ مشــابه تبدیل میشوند. هنگام ساختن رنگها در ابزارهای رنگ فتوشاپ رنگهای غیرقابل تبدیل باعلامت ∆ مشخص میشــوند. ً مثلا، اگر بخواهید رنگ قرمز روشــنی که در مــدل RGB مثال زدیم به مدل CMYK تبدیل کنید، باید ۲ درصد فیــروزهای و ۹۳ درصد ســرخابی و ۹۰ درصد زردو صفردرصد مشکی را ترکیب کنید. فراموش نکنید کهمثل مــدل RGB کیفیت رنگهای مدل CMYK هم وابســتهبهدستگاههای چاپ ورنگهای استفاده شدهدر آنهاســت. دراین مدل رنگی چهار کانال باعمق رنگ ۸ بیت برای نمایش رنگ نقاط تصویردر نظر گرفته شــده اســت. برای تبدیل تصویرها به این مدل، دستور Image Mode / CMYK / را اجــرا کنیــد. ایــن دســتور کادر محاورهای خاصی ندارد.

 
با سپاس از گروه تبلیغاتی بهرنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.